Ysgol Carreg Hirfaen

Blog Answyddogol Cadeirydd y Llywodraethwyr / Unofficial Blog of the Chair of Governors

24.4.10

Llongyfarchiadau i dîm pêl droed merched yr ysgol am ddod yn 3ydd yn y Sir.

Congratulations to the girl's football team for finishing 3rd in the County.

 


Get a new e-mail account with Hotmail – Free. Sign-up now.

15.2.10

Ar Ddydd Gwener y 5ed o Chwefror cynhaliwyd cystadleuaeth pêl rwyd yr urdd yn Llangrannog. Llongyfarchiadau i dîm yr ysgol am ddod yn 3ydd yn y Sir.

 

On Friday the 5th of February the school took part in the Urdd netball competition in Llangrannog. Congratulations to the school team on finishing 3rd in the County.Do you want a Hotmail account? Sign-up now - Free

13.1.10

Mae'r ysgol ar gau heddiw Dydd Mercher 13eg o Ionawr oherwydd tywydd garw.
 
School closed today Wednesday 13th of January due to bad weather.


Got a cool Hotmail story? Tell us now

10.1.10

Bydd yr ysgol ar gau yfory Dydd Llun yr 11eg o Ionawr oherwydd tywydd garw. Bydd Llywodraethwyr yr ysgol yn gobeithio clirio llwybrau yn ystod y dydd yfory. Os oes rieni ar gael i helpu byddwn yn ddiolchgar iawn.
 
The school will be closed tomorrow the 11th of January because of weather conditions. Governors of the school are hoping to clear paths during the day tomorrow. If parents are available to help we would be grateful.


Do you have a story that started on Hotmail? Tell us now

29.10.09

Cadeirydd Newydd | New Chair

Llongyfarchiadau i Mrs Rose Jones, a etholwyd yn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Carreg Hirfaen 2009-2010.

--------
Congratulations to Mrs Rose Jones, who has been elected Chair of Governors at Carreg Hirfaen School 2009-2010.

12.10.09

Arolwg Estyn Inspection

Llongyfarchiadau gwresog iawn i holl staff, disgyblion, rhieni a llywodraethwyr Ysgol Carreg Hirfaen wrth wynebu Arolwg Estyn yn ddiweddar. Mae'r holl adborth answyddogol a gafwyd hyd yma yn awgrymu bod canlyniadau ardderchog ar y gweill.

------------

Many congratulations to all staff, pupils, parents and governors of Carreg Hirfaen who underwent an Estyn inspection recently. All informal feedback thus far received suggests excellent results.

23.9.09

Bardd Plant Cymru | Childrens' Poet for Wales


Mae'n bleser cyhoeddi bod yr Academi wedi cadarnhau y bydd y Prifardd Twm Morys yn cynnal gweithdy i ddisgyblion Ysgol Carreg Hirfaen ddydd Mercher, 4 Tachwedd.

-------
It's a pleasure to announce that the Welsh Academy has confirmed that Chief Poet Twm Morys will be holding a workshop for Carreg Hirfaen pupils on Wednesday, 4 November.

18.9.09

Dyddiadau Tymor yr Hydref | Autumn Term Dates

Mae dyddiadau pwysicaf tymor yr Hydref bellach ar lein. Ewch i'r calendr electronig.

----------

The most important dates for the Autumn term can now be viewed online. Go to the electronic calendar.

11.9.09

Maes Parcio | Car Park

Mae'r maes parcio bellach wedi ei helaethu cryn dipyn, diolch i Adrian Davies (Swyddog Iechyd a Diogelwch y Corff Llywodraethol) ac mae digon o le i bob riant barcio yno wrth gasglu eu plant.

Rwy'n gobeithio'n fawr er lles ac iechyd pob disgybl y bydd pob rhiant yn defnyddio'r maes parcio yn lle parcio o flaen yr ysgol ar ochr y ffordd.

Ar y llaw arall, os yw'n bosibl, dylid cerdded i'r ysgol.

--------------

The car park has now been extensively expanded, thanks to Adrian Davies (Governing Body Health and Safety Officer) and there is room for all parents to park there when collecting their children.

I sincerely hope that for the sake of the health and safety of all pupils that every parent uses the car park instead of parking on the side of the road in front of the school.

On the other hand, if possible, one should walk to school.

13.8.09

Arwyneb Newydd | New Surface

Erbyn diwedd y dydd heddiw (dydd Iau) bydd gan Ysgol Carreg Hirfaen arwyneb newydd a lle chwarae diogelach i ddisgyblion.

By the end of today (Thursday) Carreg Hirfaen will have a new surface and a safer playground for pupils.